Comitè Organitzador

LOGO-committee-10

L’European Forest Institute (EFI) és una organització internacional establerta pels Estats europeus, que porta a terme investigació i proporciona recolzament en política pública en matèria de boscos. Així mateix, facilita i estimula la creació de xarxes entre actors relacionats amb els boscos i promou la divulgació d’informació imparcial i rellevant, basada en documentació científica rigorosa, que serveix de base per a l’elaboració de polítiques forestals.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona és una gran conurbació que s’organitza sota una administració supramunicipal amb competències pròpies en cohesió social, desenvolupament territorial equilibrat, habitatge, transport i mobilitat, cicle de l’aigua, gestió de residus i medi ambient del conjunt metropolità. L’AMB està formada per 36 municipis i abasta un extens territori, 52% del qual està conformat per zones naturals (Massís del Garraf, Collserola i la Serralada de Marina, entre altres). Redactat i tramitat per l’AMB, el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) es va aprovar al 2021. El pla de protecció i conservació d’aquest espai natural de gran rellevància té com a eix vertebrador i transversal una estratègia ecològica basada en la millora de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics.

L’Ajuntament de Barcelona és l’organisme polític amb més competències a la ciutat de Barcelona. Aquesta administració pública té la responsabilitat de regular la vida diària dels ciutadans, la planificació urbanística, el transport, la seguretat vial, el manteniment de la via pública, les àrees verdes i la construcció dels equipaments públics municipals. La ciutat de Barcelona està compromesa amb promoure la vida i la biodiversitat a la ciutat i ha impulsat el Pla Natura 2021-2030, segons el qual es plantegen actuacions diverses que donen a la natura un paper central en el model de ciutat del futur.

La Generalitat de Catalunya és el sistema institucional d’autogovern que organitza políticament Catalunya. El patrimoni natural del territori català és excepcionalment divers degut a la seva situació geogràfica, que abasta tant l’alta muntanya com els espais fluvials, litorals i marins, els hàbitats agraris humanitzats, les zones humides, els boscos, maleses, prats i pastures. Actualment, el 65% de Catalunya és superfície forestal i espai vital de més de 40 espècies diferents d’arbres. Per encàrrec de la Subdirecció General de Boscos de la Generalitat de Catalunya, i coordinat pel CREAF, es realitzen prospeccions anuals en relació a l’estat de salut dels boscos de Catalunya. Així mateix, la Generalitat ha aprovat l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya pel període 2021-2030, full de ruta per a la transició cap a un model econòmic a Catalunya basat en els principis de la Bioeconomia Circular.

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés y el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial que abasta la totalitat de la província de Barcelona. Aquesta extensió representa 311 municipis i el 24% del total de la superfície de Cataluña. La Diputació de Barcelona també està integrada per la Xarxa de Parcs Naturals que està formada per 12 espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural que abasten 102.587 hectàrees. Mitjançant la gestió de la xarxa, la Diputació garanteix un equilibri territorial i ambiental i protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals, culturals i paisatgístics.

L’IAAC és un centre d’investigació, educació, producció i divulgació que té per objecte donar forma al futur de les ciutats. L’IAAC s’inspira en els valors de Barcelona, capital de l’arquitectura i el disseny, lloc de naixement de l’urbanisme i ciutat amb una investigació local de gran qualitat orientada cap a la innovació, que es connecta amb una xarxa internacional d’excel·lència en àmbits de la tecnologia, arquitectura i societat. Com a part integrant de l’IAAC, es troba el centre d’investigació, Valldaura Labs, centrat en la idea d’autosuficiència. Ubicat en ple Parc Natural de Collserola, Valldaura Labs és un centre d’experimentació per aprendre directament de la natura amb el propòsit d’aplicar aquest coneixement a la regeneració de les ciutats del segle XXI.

El CREAF és un centre públic d’investigació dedicat a l’ecologia terrestre, l’anàlisi territorial i el canvi global, que persegueix l’excel·lència en la producció i la difusió de coneixement, a més de la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies. El centre pretén contribuir al coneixement sobre conservació i gestió del medi ambient i el territori, a més de l’adaptació al canvi ambiental a escala local, regional i global. Amb això busca ser un pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat i fomentar la sensibilització dins del seu àmbit d’actuació.

El CTFC és un centre d’investigació i referent europeu en la investigació dels boscos que contribueix a la ciència per a la gestió forestal sostenible, la biodiversitat i la bioeconomia circular. Amb aquesta finalitat, treballa a partir de tres programes: la gestió forestal multifuncional, la dinàmica del paisatge i la biodiversitat i la bioeconomia i la governança. La investigació desenvolupada en aquests programes es centra en aspectes clau, com l’equilibri de funcions del medi natural, l’adaptació al canvi climàtic i la competitivitat al llarg de las cadenes de valor.

  • Parc de Belloch

Parc de Belloch és un parc de coneixement centrat en el disseny i l’economia sostenible que es troba a plena natura, a 30km de Barcelona. S’encarrega de la promoció i gestió immobiliària de la finca de Belloch (unes 170 hectàrees) i atén la comunitat d’empreses radicada en el seu campus central. Acull empreses vinculades al disseny, gestió i ecologia i té el seu propi viver d’arbres. Les seves instal·lacions estan en procés de transformació per convertir-se en autosuficients.

Comitè científic

European Forest Institute

Àrea Metropolitana de Barcelona

Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Centre de Recerca Tecnològica i Aplicacions Forestals

Parc de Belloch

Organitzacions que donen recolzament a Barcelona Ciutat Europea del Bosc 2022

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests a Catalunya

Col·legi d’Enginyers de camins, canals i ports de Catalunya

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Universitat Politècnica de Catalunya

Agència d’Ecologia Urbana

Fira de Barcelona

Fundació Catalunya La Pedrera

Sant Pau Recinte Modernista

Cercle d’Infraestructures

Estudi Ramon Folch

Barcelona Global